به نام خدا


رزمنده سلام:)


ممنون که سر زدی به گردان مادرتـــــ


اینجا خـــونه ی بچه های حضرت زهراستـــــ


قراره باهم فضای سایبری رو عرصه جنگ بدونیم و بنویسیم و بجنگیم..


همراه گردان باشیــــد.....


یازهرا مادرم